جزئیات محصول

مراحل واردات خودرو درنگاه کلی:
1.    ثبت پروفرم بازرگانی و ثبت سفارش
2.    خرید خودرو
3.    ورود خودرو به گمرکات
4.    اخذ مجوزهای قانونی
5.   ترخیص خودرو