جزئیات محصول 2

موارد الزامی جهت واردات خودرو :
1.    خودروهای وارداتی باید  از نظر آلایندگی محیط زیست با استاندارد محافظت محیط زیست مطابقت داشته باشند.
2.    خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مطابقت داشته باشند.
3.    ورور خودروهایی که از تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته ممنوع می‌باشد.